Bedre trafikuheldsdata: Danske erfaringer med brug af forskellige typer trafikuheldsdata

Mette Møller, Mikkel Bøg Clemmensen, Kira Hyldekær Janstrup

  Research output: Book/ReportReportResearch

  207 Downloads (Pure)

  Abstract

  Viden om trafikuheld er en vigtig forudsætning for effektivt at kunne forbedre trafiksikkerheden, dels for at forstå de mekanismer, der ligger til grund for uheldenes opståen, dels for at kunne tilrettelægge målrettede uheldsforebyggende tiltag og dels for at kunne foretage en kvalificeret prioritering mellem forskellige tiltag, når det er påkrævet. Det er velkendt, at en stor andel af de trafikuheld, der finder sted, af forskellige grunde ikke registreres i den officielle, nationale trafikuheldsstatistik. Dette gælder i særlig grad eneuheld og cyklistuheld. Blandt fagpersoner med behov for faktuel viden om trafikuheld i Danmark har der derfor gennem snart mange år været et ønske om at forbedre datagrundlaget fx gennem inddragelse af andre datakilder som supplement til de politiregistrerede trafikuheldsdata. Trods en række forskellige lokale og regionale initiativer gennem årene er det imidlertid endnu ikke lykkedes at finde en national model for inddragelse af sådanne supplerende datakilder. Som led i processen mod et bedre datagrundlag for trafikuheld har Transport DTU/DTU Management Engineering, med støtte fra TrygFonden, gennemført nærværende projekt. Formålet har været at tilvejebringe et nationalt overblik over eksisterende datakilder vedr. trafikuheld, nuværende erfaringer med supplerende datakilder samt behov og forventninger blandt udvalgte interessenter vedrørende nuværende og fremtidig anvendelse af supplerende datakilder.

  I forbindelse med projektet har videnskabelig assistent Mikkel Bøg Clemmensen været ansvarlig for tilrettelæggelse og gennemførelse af en litteraturundersøgelse, en rundspørge i landets kommuner, en mindre spørgeskemaundersøgelse blandt landets akutmodtagelser samt ekspertinterview med relevante fagpersoner. Post.doc. Kira Hyldekær Janstrup har bidraget til kvalitetssikring af projektets forskellige dele, og seniorforsker Mette Møller har været overordnet
  projektansvarlig. Stud. BEng Lars Finn Jensen og stud. BEng Niels Klindt Andersen har varetaget dataindsamling i forbindelse med rundspørgen blandt kommunerne. Vi vil gerne udtrykke en stor tak til alle, der har bidraget til projektet gennem besvarelse af spørgeskema, deltagelse i interview, levering af information om konkrete projekter mv. Disse bidrag har været afgørende for, at projektet har kunnet gennemføres.
  Original languageEnglish
  PublisherDTU Management
  Number of pages71
  ISBN (Electronic)978-87-93458-52-9
  Publication statusPublished - 2017

  Cite this