Bedømmelsessystem for systematisk vedligeholdelse af 10 kV stationer og kabelnet: Komitérapport 106

Jacob Østergaard, Erling Boye, Knud Rårup, Kim Lodberg, Poul Mikkelsen, Børge Zoega Hansen, Jens Dalsgaard, Per Christensen

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Nærværende rapport beskriver et bedømmelsessystem til systematisk vedligeholdelse og udskiftning af 10 kV stationer og kabelnet. Rapporten henvender sig til elforsyningsselskaber, der overvejer eller har planer om at implementere et beslutningsstøttesystem for systematisk vedligeholdelse og udskiftning. Det i rapporten beskrevne bedømmelsessystem bygger på en vurdering af de enkelte anlægsdeles opbygning og tilstand set i forhold til det, som det pågældende selskab i dag vil beskrive som værende ideelt. Afvigelser fra idealtilstanden kaldes et belastende forhold. Til hver af de belastende forhold hører et antal strafpoint, som udtrykker hvilken vægt selskabet tillægger det enkelte belastende forhold. Bedømmelsessystemmet giver mulighed for en ensartet vurdering af vedligeholdelses- og udskiftningsbehov for de enkelte anlægsdele i 10 kV nettet og derigennem opstilling af en plan for vedligeholdelsesog udskiftningsarbejdet. Systemets anvendelighed er afprøvet gennem afvikling af 3 pilotprojekter. Erfaringerne fra disse viser: · at systemet er til hjælp når der skal træffes beslutninger vedrørende vedligeholdelse og udskiftning · at erfarne medarbejderes viden om anlægget bibeholdes og systematiseres · at der er mulighed for at foretage ensartede sammenligninger af vedligeholdelsesstander hos forskellige selskaber · at anlægsdelenes vedligeholdelsesstand dokumenteres. De gode erfaringer med systemet har betydet, at de deltagende selskaber har implementeret systemet i fuld skala og fortsætter brugen og udviklingen af systemet. I rapportens kapitel 2-4 gennemgås først generelle forhold vedr. vedligeholdelse og udskiftning. Dette omfatter gennemgang af centrale begreber, principperne i en vedligeholdelses- og udskiftningspolitik samt gennemgang af mulighederne for at systematisere vedligeholdelses- og udskiftningsarbejdet. I kapitel 5-7 beskrives det af arbejdsgruppen udviklede pointsystem, og endelige afsluttes i kapitel 8 med gennemgang af de erfaringer, der er gjort med systemet. Rapporten indeholder i appendiks B og C endvidere en række driftserfaringer og vurderinger vedrørende henholdsvis APB-kabler og distributionstransformere. For læseren som ønsker et hurtigt overblik, kan det anbefales at læse resuméet, konklusionen samt kapitel 5 og 6.
Original languageEnglish
Place of PublicationKgs. Lyngby, Denmark
PublisherDEFU
Number of pages69
Publication statusPublished - 1996
Externally publishedYes

Cite this