409-Tb/s + 409-Tb/s crosstalk suppressed bidirectional MCF transmission over 450 km using propagation-direction interleaving

Akihide Sano, Hidehiko Takara, Takayuki Kobayashi, Hiroto Kawakami, Hiroki Kishikawa, Tadao Nakagawa, Yutaka Miyamoto, Yoshiteru Abe, Hirotaka Ono, Kota Shikama, Munehiko Nagatani, Takayoshi Mori, Yusuke Sasaki, Itaru Ishida, Katsuhiro Takenaga, Shoichiro Matsuo, Kunimasa Saitoh, Masanori Koshiba, Makoto Yamada, Hiroji MasudaToshio Morioka

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

1 Downloads (Pure)

Fingerprint Dive into the research topics of '409-Tb/s + 409-Tb/s crosstalk suppressed bidirectional MCF transmission over 450 km using propagation-direction interleaving'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy