Xella – Interior Insulation - Stage 1

  • Bjarløv, Søren Peter (Project Manager)
  • Odgaard, Tommy Riviere (PhD Student)
  • Svendsen, Svend (Project Participant)
  • Harrestrup, Maria (PhD Student)
  • Pallesen, Niels-Jørgen (Project Participant)
  • Lauridsen, Jens (Project Participant)
  • Jensen, Nickolaj Feldt (Project Participant)

Project Details

Description

Projektets formål
Formålet med projektet er, at teste Ytong Multipor produktet til indvendig efterisolering, således at det kan udbredes på markedet. Der opleves her en indgroet skepsis mod indvendig isolering, som er svær at overkomme uden en lang række test, dokumentation og gode eksempler. Xella har en ambition om at påvirke nuværende vejledninger omkring indvendig isolering og sætte en ny dagsorden.
Ytong Multipor er et markedsintroduceret mineralsk og miljøvenligt materiale til indvendig isolering, der kan realisere det uforløste potentiale for energireduktion i bygninger med bevaringsværdige facader. Det bliver muligt, at isolere bygninger indvendigt samtidig med, at det gode indeklima bevares og risikoen for fugtproblematikker minimeres.
Trods disse gode egenskaber finder vi i dag en stor tilbageholdenhed i forhold til at efterisolere bygninger indvendigt. En tilbageholdenhed afledt af de fugtproblematikker, som er relateret til traditionelle løsninger til indvendig isolering, hvor særlig problematikker med dampspærre har været i fokus. Konsekvensen af denne tilbageholdenhed er, at der ikke efterisoleres i de bygninger, hvor der er et ønske om at bevare facaderne, til trods for at en meget stor del af energiudslippet i bygningerne sker gennem husets ydervægge.
Ytong Mulitipor imødekommer fugtproblematikken med et diffusionsåbent, kapillaraktivt, mineralsk og dampspærrefrit system og med en høj isoleringsevne, skaber produktet mulighed for at opnå en reduktion i energiudslippet i de bygninger, der oprindeligt ikke vil blive efterisoleret. Herved åbner produktet mulighed for en bæredygtig omstilling af den ældre- og bevaringsværdige bygningsmasse. Yderligere undersøges om Ytong Plade kan bruges som supplement i særlig krævende situationer. Ytong Plade monteret med en ventileret luftspalte vil være en fugtsikker løsning som samtidig er billig og robust for mekaniske påvirkninger, men med en moderat isoleringsevne. Ytong Plade kan typisk reducere varmetabet med en faktor 2, men det er nok til at undgå komfortmæssige gener med kolde ydervægge.
Ved at teste ”worst case” installationer med udsatte bjælkeender, har vi samtidig mulig-hed for at blåstemple de mindre krævende installationer. Underforstået at hvis multipor viser sig at have udfordringer ift. bjælkeender, vil vi stadig kunne bruge data fra fx bagvæg til principielt at godkende ejendomme uden ”bjælkeende problematik”.
Interessenterne vil opnå en række fordele - herunder:
1.Reduktion af energiregningen
2.Formindsket risiko for skimmel ved indvendig efterisolering
3.Det bliver, efter renovering af vandskade, muligt at lave en 100% uorganisk løsning.
4.Øget komfort i bygningerne – særlig ift. kolde ydervægge i opholdsrum.
5.Produktet er enkelt at montere, og vil fx kunne udgøre et væsentligt forretningsområde for små og mellemstore murermestre.
6.Produktet er økonomisk konkurrencedygtigt med konkurrerende produkter.
7.Øgede frihedsgrader ift. montageproces sammenlignet med udvendig isolering. Det bliver muligt at efterisolere lejligheder individuelt, hvorved det undgås, at man skal have samtlige beboeres accept.
8.Ydermere vil produktionen af Multipor og Ytong Plade ikke belaste miljøet unødigt, da produktet er fremstillet efter bæredygtighedsprincipper– fra råstofudvinding til produktion og genanvendelse. Multipor er certificeret efter ISO 14025 og deklareret som miljøvenligt produkt fra Institut für Bauen und Umwelt (IBU ). Desuden er Multipor tildelt Natureplus kvalitetsmærket som et økologisk produkt.
Baggrund
Henvendelsen har været behandlet ved møde i TESTs Advisory Board d. 13. december 2012, der konkluderede følgende.
Advisory Boardet deler jeres opfattelse af, at der er behov for at få ordentlig dokumentation af effekterne ved at foretage indvendig efterisolering… En central del af jeres test handler om at vise, at løsningen kan lade sig gøre uden brug af dampspærre. Det skal med andre ord eftervises at fugt bliver trukket tilbage således, at fugten ikke overstiger et kritisk niveau for skimmelsvamp.
Denne del af afprøvningen vil efter vores vurdering kunne ske i et laboratorium, hvor der i modsætning til afprøvning på en konkret byggesag, kan testes for ekstreme kombinationer af fugtforhold og temperaturforskel. Der vil formentlig med andre ord være brug for både laboratorietests og 1:1 afprøvning på konkrete sager. (Se tilbagemeldingen i bilag 1)
Der er indtil videre udført nogle mindre projekter med Ytong Multipor, hvilket hovedsagligt er privat personer med faglig indsigt og som har valgt at bruge Ytong Multipor systemet. Til et større projekt har vi fået lavet en teknisk vurdering af Teknologisk Institut mht. eftervisning af fugtbevægelser i nogle uisolerede tegl-konstruktioner. Men mangler blandt andet at få dokumenteret systemets fugtbalance over et helt kalenderår, i de mest kritiske anvendelsessituationer. Endvidere mangler vi praktisk dokumentation for produktegenskaberne indflydelse af indeklimaet i forhold til fugtudjævning og skimmel. Hvis det viser sig at Multipor i nogle tilfælde ikke er sikker nok vil det evt. være muligt at benytte Ytong Plade, der isolerer dårligere men måske kan være en mere robust løsning mht fugt og mekanisk påvirkning.
Afprøvningsaktiviteter
Fuldskala test
Fuldskalatest udføres både i en opmuret mock-up på DTU’s prøveareal med et indvendigt mål på ca. 3x3 meter og en rumhøjde på ca. 2,6 meter, og i prøverum i en eller flere lejligheder i en ejendom, hvis etagedæk er opbygget med træbjælkelag.
Mock-up’en har den fordel, at man kan styre den relative fugtighed og temperaturerne og på den måde undersøge forskellige belastninger af rummet, ligesom dens indretning og placering i forhold til verdenshjørnerne frit kan vælges. Der kan ligeledes arbejdes med forskellige tykkelser af Multipor pladen og Ytong Pladen.
For at sikre at temperatur og fugtforholdene er de samme på begge sider af bjælkelaget, udføres der en ”underetage”. Mock-up’en opmures på et fundament i 1½ sten massivt murværk, evt. af genbrugssten fra ejendomme i målgruppen. Der isættes 2 dannebrogsvinduer i to af væggene. Etagedækket med træbjælkelaget udføres, som det blev udført i ejendomme i målgruppen, eventuelt med genbrugsbjælker. Af hensynet til at skabe et neutralt indeklima udføres et koldt tagrum af simple gitterspær med bølge fibercementplader. Der isoleres mod tagrum og terræn. Der skal udføres en trappe op til forsøgsrummet.
Temperatur og fugtfølere indbygges diverse steder i konstruktionen og data logges til en pc.
Der anvendes andre måleinstrumenter som termokamera.
For at holde indeklimaet konstant anvendes befugtere med tanke med demineraliseret vand samt styringsenheder til den valgte relative fugtighedsprocent. Desuden skal der trækkes el til mock-up’en til forsyning af el radiatorer samt elektrisk lys.
Der køres et testprogram med mock-up’en over mindst 1 år, hvor forskellige tykkelser af Multipor pladen afprøves. Ligeledes afprøves forskellige overfladebehandlinger og løsningen ”provokeres” med uhensigtsmæssige overfladebehandlinger.
Ytongs specialplader til foringer i vinduesnicher og kileformede plader ved hjørner testes.
På væggen ophænges bogreol med forskellig last og andre elementer, bl.a. med anven-delse af Ytongs beslag.
Test i prøverum i en eller flere lejligheder i en ejendom, hvis etagedæk er op-bygget med træbjælkelag.
Ytong Multipors tekniske egenskaber skal testes og afprøves på en konkret demonstrationsejendom. Ejendommen skal have facader af bevaringsværdig karakter, ligesom der skal være en konkret problemstilling ift. energiforbrug, indeklima samt komfort. Det er væsentligt for Xella, at ovenstående afprøves i et konkret projekt, både for at overbevise kommende brugere, men også for at sikre at en realistisk afprøvning udover teknisk dokumentation også vil afdække en række praktiske forbedringsmulighe-der.
Vi er i meget positiv dialog med Københavns kommune om konkrete test muligheder i forbindelse med kommunens plan for ”bygningsfornyelse 2012”, idet man betragter Multipor som et meget seriøst bud på en løsning på et vigtigt problem.
Krav til forsøgsejendommen:
Den valgte demonstrationsejendom bør have vinduer mod nord, som antages at være den mest fugtige, men det vil også være godt at have et rum mod syd til sammenligning. Det bør ikke være en stuelejlighed, da opstigende grundfugt eller fugt fra kælder kan forstyrre resultaterne. Der skal bo flere personer i lejligheden for at få et relativt højt fugtniveau.
Tidshorisont:
Selve målingerne skal minimum kører over et år, dvs. at der efter bevilling af fondsmidler med planlægning, udførelse af den indvendige isolering, montering af måleapparatur og rapportskrivning skal regnes med et toårigt forløb
Samlede betragtninger i forhold til afprøvningsaktiviteter:
I de samlede afprøvningsaktiviteter benyttes følgende overordnede prioritering.
1.Første prioritet: At skabe sikkerhed for løsningen ved at det dokumenteres, at:
a.den ikke forårsager skimmelsvamp eller andre fugtrelaterede problemer herunder holder en overflade temperatur over 12,6 grader, er diffusionsåben og ikke forårsager fravær af råd i bjælkelag.
b.materialets trykstyrke er acceptabel
c.systemet er robust nok til at der kan ophænges elementer på væggen
d.en acceptabel overfladebehandling kan tilføjes, og at der eksisterer løsningsmetoder hvis dette ikke overholdes.
2.Anden prioritet: At dokumentere effekten på indeklimaet
3.Tredje prioritet: At dokumentere en tilfredsstillende energibesparelse
4.Fjerde prioritet: At løsningen er æstetisk acceptabel
Følgende områder skal testes / afprøves:
Fugt og skimmelvækst: Det skal dokumenteres, at Multipor og Ytong Plade kan forhindre skimmelvækst i overgang mellem ydervægge og andre bygningsdele. Yderligere skal det afprøves, i hvilket omfang der sker en fugtophobning i de facadenære dele af bjælkelag ved brugen af Multipor. Testene skal have almen karakter, således at resultaterne kan understøtte udbredelsen af løsningen i det omfang at tests falder positivt ud.
Energiforbrug: Det skal eftervises, i hvor høj grad efterisolering med Multipor kan bidrage til reduktion af energiforbruget. Det skal desuden afprøves, hvordan Mulitpor fungerer i samspil med andre energiforbedrende tiltag, herunder udskiftning af vinduer, isolering af etageadskillelser mod kælder og loft samt eventuel udvendig isolering af ikke-bevaringsværdige gavle, hvis det er relevant for den givne demonstrationsejendom.
Komfort: Test og afprøvning af, hvordan efterisolering med Mulitpor bidrager til komforten i bygningerne. Dette skal testes gennem en beregning og måling af betydningen af højere vægtemperaturer.
Overfladebehandling: Det undersøges, hvilke muligheder der er i henhold til overfladebehandling, som er foreneligt med produktets karakteristika, og det undersøges, hvilke konsekvenser en diffusionslukket overfladebehandling har for Multipors tekniske egenskaber.
-Væggens styrke: Væggens trykstyrke og styrke til bæring af ophængte elementer undersøges
Arkitektonisk udtryk: Det arkitektoniske udtryk af den samlede løsning vurderes
I både mock-up’en og i lejligheden omfatter fuldskalatesten:
-Omfattende måleprogram af fugt og temperaturer i vægkonstruktionen og bjælkeenderne
-Overflademålinger af vægtemperaturen før og efter isolering
-Sammenligning af teoretisk og praksis energiforbrug.
-Indeklima vha. løbende kontrol af rummets fugt og temperaturforhold i forsøgsperioden og indeklima vurdering af risiko for fugtproblemer (sikkerhed i fugtbufferen)
-Komfort udtrykt via vægtemperaturen sammenholdt med rumtemperaturen
-Under opsætning og gennem forsøget vurderes løsningens:
oopklæbning mellem eksisterende væg og Ytong multipor isoleringsplade, og pladernes indbyrdes tæthed til hinanden (luftspalter)
ogener (tages areal fra rummene, løsning ved radiatorer etc.)
orobusthed (montage, udførelsessikkerhed og holdbarhed),
oøkonomi
otid
Samlet ønskes at skabe et løsningskatalog der for en given bygningstype, geografisk placering og orientering anviser sikre løsningsmetodikker ift. indvendig isolering, i de mest almindeligt forekommende bygninger og problemstillinger.
Et løsningskatalog vil blandt andet sammenfatte resultater fra tests ift:
a.Hvor kan ”standard metodik” benyttes?
b.Hvor skal der andre metodikker til?
c.Hvilke forudsætninger skal der iagttages, når metoden anvendes?
d.Er der særlige foranstaltninger der kan anbefales ved kritiske forhold?
e.Hvor, og under hvilke forhold, bør det helt undlades at isolere indvendigt?
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201401/05/2018

Keywords

  • Multipor Vapour open Impregnation Moisture transport Mould