Varetagelse og koordinering af prøveudtagning og analyser af en række kemiske og mikrobiologiske parametre på gråvands anlægget på Bo90.

  • Ledin, Anna (Project Manager)
  • Eriksson, Eva (Project Participant)
  • Eilersen, Ann Marie (Project Participant)

    Fingerprint

    Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

    Agricultural and Biological Sciences