Varetagelse og koordinering af prøveudtagning og analyser af en række kemiske og mikrobiologiske parametre på gråvands anlægget på Bo90.

 • Ledin, Anna (Project Manager)
 • Eriksson, Eva (Project Participant)
 • Eilersen, Ann Marie (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Det overordnede formål med et specifikt måleprogram for gråt spildevand er at gennemføre en grundig fysisk, kemisk og mikrobiologisk karakterisering. Det afdækkes, hvad gråt spildevand består af og belyser den tidsmæssige variation i sammensætningen af gråt spildevand på døgn- og årsbasis, variationen mellem forskellige beboelser og mellem forskellige typer af gråt spildevand.
  På baggrund af resultater fra måleprogrammets trin 1 (beskrevet i "Måleprogram for karakterisering af gråt spildevand i relevante Tema 4 projekter") vurderes det om et mindre omfangsrigt, men mere specifikt måleprogram kan gennemføres for at gråvandsanlægget lever op til de krav, som vil blive stillet, for at det rensede vand kan bruges til toiletskylning.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/200231/12/2003

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.