Usikkerhedsbeskrivelse i kvantitative risikoanalyser.

 • Hansen, Niels Herman (Project Manager)

  Project Details

  Description

  Det er projektets direkte formål at forøge anvendeligheden af kvantitative risikoanalyser gennem udvikling af metoder, som gør det muligt at leve op til kvalitetskravene i Dansk Standards DS-Information om risikoanalyse (DS/INF85) for så vidt angår kvantitative usikkerhedsvurderinger. Dvs. udvikling af metoder og principper for beskrivelse og analyse af usikkerheder med en sådan troværdighed, at kvantificerede risici meningsfyldt kan sammenlignes indbyrdes eller relateres til kvantitative acceptkriterier.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/04/199401/06/1996

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.