Undersøgelse af udvalgte patogener, herunder campylobacter i udvalgte vandværker.

  Project Details

  Description

  Projektet består i udarbejdelse af en rapport vedrørende undersøgelse af udvalgte patogener, herunder campylobacter i 11 udvalgte vandværker.

  Rapporten skal indeholde følgende:
  Beskrivelse af de vandværker, der indgår i undersøgelsen. Hertil udarbejdes i samarbejde med Miljøstyrelsen et spørgeskema til de vandværker, der indgår i undersøgelsen med henblik på at få kortlagt eventuelle forureningskilder ( græssende dyr tæt ved indvindingsområdet, tilledning eller nedsivning af spildevand, udspredning af husdyrgødning etc), der f.eks. kan forurene drikkevandet med protozoer.
  Beskrivelse af de undersøgte parametre og de anvendte analysemetoder på baggrund af input fra de udførende laboratorier og med bistand fra Miljøstyrelsen.
  Sammenstilling/skrivning af resultaterne ved de foretagne undersøgelser.
  Vurdering af de fundne resultater i samarbejde med Miljøstyrelsen.
  Acronym229
  StatusFinished
  Effective start/end date15/04/200015/12/2000

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.