Udvikling og optimering af kemiske processer under anvendelse af statistiske korrelationsmetoder

  • Ersbøll, Annette Kjær (PhD Student)
  • Spliid, Henrik (Main Supervisor)

    Fingerprint

    Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

    Earth & Environmental Sciences