Udvikling af virtuelle virksomheder - metoder og fremgangsmåder

 • Tølle, Martin (PhD Student)
 • Vesterager, Johan (Main Supervisor)
 • Jensen, Per Langaa (Examiner)
 • Nemes, Laszlo (Examiner)
 • Møller, Charles (Examiner)

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

  Computer Science