Udvikling af model til beregning af de økonomiske konsekvenser af indeklimaforbedringer

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology