Udvikling af metode til integreret bæredygtigt design

  • Landgren, Mathilde (PhD Student)
  • Jensen, Lotte Bjerregaard (Main Supervisor)
  • Sattrup, Peter Andreas (Supervisor)
  • Toftum, Jørn (Examiner)
  • Hansen, Ellen Kathrine (Examiner)
  • Kiesslinger, Jørn (Supervisor)
  • Bögle, Annette (Examiner)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences