Udvikling af invivo-scrteeningsmetoder med krebsdyr til detektion af miljøfremmede stoffers hormonforstyrrende og reproduktionstoksiske effekter

 • Wollenberger, Leah (PhD Student)
 • Halling-Sørensen, Bent (Supervisor)
 • Baun, Anders (Examiner)
 • Bjerregaard, Poul (Examiner)
 • Williams, Tim D. (Examiner)
 • Kusk, Kresten Ole (Main Supervisor)

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

  Earth and Planetary Sciences

  Medicine and Dentistry

  Biochemistry, Genetics and Molecular Biology