Udarbejdelse af statusnotat vedrørende forbrændingsslagger.

 • Astrup, Thomas Fruergaard (Project Manager)

  Project Details

  Description

  Projektet skal skabe en udtømmende, men kort oversigt over væsentlige projekter vedr. slagger fra affaldsforbrænding, beskrive det nuværende vidensniveau mht. håndtering af forbrændingsslagger, og fremhæve centrale udviklingsområder fremover. Afrapportering består af en sammenskrivning af disse forhold i et engelsksproget statusnotat.
  Acronym538
  StatusFinished
  Effective start/end date30/08/200431/12/2004

  Funding

  • Sam.arb.aftaler - Amter og kommuner

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.