Studieophold i Australien vedr. oprensningsteknikker i grundvand.

Project Details

Description

Der ansøges om tilskud til finansiering af 5 månedres studieophold primært i tilknytning til Greg Davis og hans gruppe, CSIRO, Land and Water, Perth, Australia. Gruppen har i en årrække gennemført internationalt anerkendt forskning indenfor dette område. Formålet er at udbygge min generelle forskningmæssige viden vedr. oprensningsteknologier jord og grundvand. Der vil desuden blive samarbejdet om konkrete forskningsprojekter under opholdet. Det er et område, hvor der sker en meget stærk udvikling og er et stort samfundsmæssigt behov, da de eksisterende teknikker i mange tilfælde har vist sig at være mindre effektive. Jeg har interesse i at udbygge min viden indenfor dette område med henblik på at hjemtage nye ideer og metoder og skabe gode internationale samarbejdsrelationer til gavn for fremtidig forskning.
Acronym245
StatusFinished
Effective start/end date11/09/200011/02/2001

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.