Strategi for produktinnovation - et værktøj til generering og udvælgelse af produktinnovationsprojekter

    Fingerprint

    Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

    Social Sciences

    Economics, Econometrics and Finance

    Computer Science