Strategi for produktinnovation - et værktøj til generering og udvælgelse af produktinnovationsprojekter

  Project Details

  StatusFinished
  Effective start/end date01/02/200308/07/2008

  Funding

  • Ansat eksternt

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.