Strategi for produktinnovation - et værktøj til generering og udvælgelse af produktinnovationsprojekter

    Project Details

    StatusFinished
    Effective start/end date01/02/200308/07/2008

    Fingerprint

    Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.