Spektroskopisk karakterisering af det evolutionært oprindelige jern-svovl protein - det ældst kendte protein og dettes relation til livets oprindelse

  • Nørgaard, Hanne (PhD Student)
  • Christensen, Hans Erik Mølager (Main Supervisor)
  • Ooi, Bee Lean (Supervisor)
  • Ulstrup, Jens (Examiner)
  • Bjerrum, Morten Jannik (Examiner)
  • Wikström, Mårten (Examiner)

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date01/07/200625/11/2009

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.