Smart farm concept for up-scaled seaweed production

Project Details

Description

SMART TANG vil bringe dansk produceret sukkertang i spil som en
skalerbar, grøn løsning til at producere en attraktiv bioresource, og
samtidig forbedre havmiljø og klima. Vi vil reducere
produktionsomkostningerne markant, og bringe dyrkning af sukkertang i
Danmark op i en skala og kvalitet, der er rentabel, og gør det attraktivt
for danske foder- og fødevarevirksomheder at bruge den lokale
sukkertang fremfor importeret tang.
SMART TANG adresserer de tre største udfordringer i produktion af
sukkertang i Danmark: Behov for 1) større arealeffektivitet, 2)
mekanisering af håndtering af tangen ved podning, udsætning på
opdrætsanlæg og høst, og 3) lagerstabilisering af tangen umiddelbart
efter høst. Dyrkning af tang på net frem for liner vil give større
arealeffektivitet. Integration af tangproduktion med muslingeproduktion
på Smartfarm rør+net-systemer og med Easy farm høstteknologi vil
gøre dyrkningen skalerbar og håndterbar med udstyr modificeret fra
muslingeproduktion og skabe en positiv synergi for både
produktionsvirksomheden og havmiljøet.
SMART TANG har hovedfokus på produktionen af tang, og omfatter
den fulde værdikæde til to slut-produkter, hvor tangen fra Limfjorden
erstatter tang, der pt importeres fra udlandet: Et fødevareprodukt og
pro-biotisk foder til svin. Effekter af tangdyrkningen på klima og
havmiljø kvantificeres, som del af virksomhedernes forretningsplan og
som grundlag for fremtidig regulering på området.
Short titleSMART Tang
AcronymSMART Tang
StatusActive
Effective start/end date01/04/202231/03/2026

Collaborative partners

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.