Selection of organic priority pollutants in ReVAQ-project - stage 2 continued project development and testing in Eslöv

  • Ledin, Anna, Technical University of Denmark (Project Participant)
  • Eriksson, Eva, Technical University of Denmark (Project Participant)

Project Details

Description

Vilka organiska ämnen ska vi fokuserar på inom ReVAQ projektet för att uppnå en bättre kvalitet på slammet?
Projektet har fokus på organiska ämnen som kommer från industrierna och hur man ska gå till väga för att välja ut de ämnen vars förekomst i avloppsvattnet som man i första hand bör reducera.
Denna etapp kommer att ta utgångspunkt i de erfarenheter som vi fick genom etapp 1 där Käppala verkets industrilistor bearbetades. Metoden som användes (se nedan) kommer att kompletteras och testas på Eslövs reningsverk.
AcronymReVAQ-stage 2
StatusFinished
Effective start/end date01/02/200731/12/2007

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.