Sampling for drinking water quality in household installations (metals) - Method description (MeMet)

Project Details

Description

Drikkevandskvaliteten, der stilles til rådighed for forbrugerne, skal kunne måles ved forbrugers taphane. For uorganiske sporstoffer - metaller - er kvalitetskravet i Drikkevandsbekendtgørelsen angivet som en beregnet gennemsnitsværdi.

For at sikre en sikker og repræsentativ måling af de uorganiske sporstoffer – metaller – er der behov for en velbeskrevet prøvetagningsmetode. For at opnå dette, er formålet med dette projekt, at

- udvikle, definere og beskrive en prøvetagningsmetode, der er repræsentativ for et ugentligt gennemsnit af det vand, som forbrugeren indtager
udforme beskrivelsen på engelsk med dansk resume
sikre, at metoden er i overensstemmelse med de metoder, der udvikles inden for EU (Drikkevandsdirektivet)
- dokumentere baggrunden for metodebeskrivelsen
- sikre, at metoden er så simpel, robust og økonomisk som muligt
- undersøge, i hvilket omfang det er muligt at opstille konverterings- eller omregningsfaktorer til andre prøvetagningsprincipper (fx henstand) og godkendelsesprocedurer for fx metalafgivelse fra enkeltkomponenter
- validere metoden gennem målinger
Acronym808
StatusFinished
Effective start/end date01/11/200731/08/2008

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.