Sampling for drinking water quality in household installations (metals) - Method description (MeMet)

  Project Details

  Description

  Drikkevandskvaliteten, der stilles til rådighed for forbrugerne, skal kunne måles ved forbrugers taphane. For uorganiske sporstoffer - metaller - er kvalitetskravet i Drikkevandsbekendtgørelsen angivet som en beregnet gennemsnitsværdi.

  For at sikre en sikker og repræsentativ måling af de uorganiske sporstoffer – metaller – er der behov for en velbeskrevet prøvetagningsmetode. For at opnå dette, er formålet med dette projekt, at

  - udvikle, definere og beskrive en prøvetagningsmetode, der er repræsentativ for et ugentligt gennemsnit af det vand, som forbrugeren indtager
  udforme beskrivelsen på engelsk med dansk resume
  sikre, at metoden er i overensstemmelse med de metoder, der udvikles inden for EU (Drikkevandsdirektivet)
  - dokumentere baggrunden for metodebeskrivelsen
  - sikre, at metoden er så simpel, robust og økonomisk som muligt
  - undersøge, i hvilket omfang det er muligt at opstille konverterings- eller omregningsfaktorer til andre prøvetagningsprincipper (fx henstand) og godkendelsesprocedurer for fx metalafgivelse fra enkeltkomponenter
  - validere metoden gennem målinger
  Acronym808
  StatusFinished
  Effective start/end date01/11/200731/08/2008

  Funding

  • Unknown

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.