Røntgenkarakterisering af Nanostrukturerede Materialer med Specielt Henblik på Indflydelsenaf Partikelstørrelse og Defekter

  • Oddershede, Jette (PhD Student)
  • Jiang, Jianzhong (Supervisor)
  • Hagen, Anke (Examiner)
  • Guagliardi, Antonietta (Examiner)
  • Feidenhans'l, Robert (Examiner)
  • Ståhl, Kenny (Main Supervisor)

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date01/02/200315/05/2008

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.