Risk assessment for uptake of organic chemicals into vegetables and fruits.

Project Details

Description

Formål med projektet er at validere og videreudvikle tidligere udviklede modelværktøj til et beslutningsstøtteværktøj, samt at udarbejde retningslinier for risikovurdering af forurenet jord, baseret på modelværktøjet.
Acronym418
StatusFinished
Effective start/end date01/03/200401/11/2004

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.