Regn med kvalitet

 • Eriksson, Eva (Project Participant)
 • Mikkelsen, Peter Steen (Project Participant)
 • Andersen, Henrik Rasmus (Project Participant)
 • Lützhøft, Hans-Christian Holten (Project Participant)
 • Sharma, Anitha Kumari (Project Participant)
 • Nielsen, Katrine (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Håndtering af danske byers regnafstrømning ved hjælp af lokale løsninger kan gøre byerne klimarobuste og samtidig potentielt øge herlighedsværdierne og forbedre vandkredsløbet. En stor udfordring er i midlertidig at forurenende stoffer tilført vores vandmiljø med regnafstrømning fra befæstede arealer af mange opfattes som en alvorlig forureningskilde til grundvand og overfladerecipienter. Dette komplicerer beslutninger om lokal håndtering af regnafstrømning, og afslører reel manglende viden og manglende (dokumenterede) løsninger. Spørgsmålet er hvordan vi sikrer os, at regnafstrømningen overholder relevante kvalitetskrav, således at vi ved denne praksis ikke skader hverken grundvand eller andre vandrecipienter?

  Formålet med nærværende projekt er gennem en række skarpe aktiviteter og produkter at løfte hele sektoren, inklusive de centrale myndigheder, på området håndtering af regnafstrømningens kvalitet, i forhold til vurdering af risiko, overblik over metoder til rensning, og grundlag for udlednings- og nedsivningstilladelser.
  AcronymRegnKval
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/201201/07/2014

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.