Rötning av slam vid 35, 55 och 60 oC – utvärdering av hygieniseringseffekt, biogasproduktion samt reduktion av läkemedel och andra industrikemikalier

  • Eriksson, Eva (Project Manager)

Project Details

Description

Projektets syfte är att utvärdera om rötning av slam vid 60 °C går att etablera och driva
stabilt för att säkerställa det av Naturvårdsverket föreslagna slamhygieniseringskravet.
Vidare skall det i projektet fastställas om rötning vid 60 °C ger en signifikant bättre
hygienisering än vid 55 °C vilket skulle kunna motivera en kortare exponeringstid. Desutom
värderas om exponeringstider 2-2,5 timmar ger signifikant sämre hygienisering än rötning
vid längre exponeringstid (6h). Rötning vid 35 °C utförs parallellt med de andra testerna för
att användas som referens. Inom projektet utvärderas om utrötning och metanproduktion
ger så mycket energivinster att rötning vid högre temperatur kan motiveras. Nedbrytning av
läkemedel och andra industrikemikalier kan även utvärderas parallellt i en separat del av
projektet (del 2).
Acronym1174
StatusFinished
Effective start/end date01/02/201101/04/2012

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.