Rötning av slam vid 35, 55 och 60 oC – utvärdering av hygieniseringseffekt, biogasproduktion samt reduktion av läkemedel och andra industrikemikalier

 • Eriksson, Eva (Project Manager)

  Project Details

  Description

  Projektets syfte är att utvärdera om rötning av slam vid 60 °C går att etablera och driva
  stabilt för att säkerställa det av Naturvårdsverket föreslagna slamhygieniseringskravet.
  Vidare skall det i projektet fastställas om rötning vid 60 °C ger en signifikant bättre
  hygienisering än vid 55 °C vilket skulle kunna motivera en kortare exponeringstid. Desutom
  värderas om exponeringstider 2-2,5 timmar ger signifikant sämre hygienisering än rötning
  vid längre exponeringstid (6h). Rötning vid 35 °C utförs parallellt med de andra testerna för
  att användas som referens. Inom projektet utvärderas om utrötning och metanproduktion
  ger så mycket energivinster att rötning vid högre temperatur kan motiveras. Nedbrytning av
  läkemedel och andra industrikemikalier kan även utvärderas parallellt i en separat del av
  projektet (del 2).
  Acronym1174
  StatusFinished
  Effective start/end date01/02/201101/04/2012

  Collaborative partners

  Funding

  • Unknown

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.