PestPulse. Ecotoxic effects of pulsed exposures of pesticides

 • Baun, Anders (Project Manager)
 • slothuus, Tina (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Ikke-kontinuerte og ofte kortvarige udledninger af pesticider til vandmiljøet er hyppigt forekommende bl.a. i forbindelse med udsprøjtning af pesticider og udvaskning ved regnskyl, men også pesticider med kort halveringstid i miljøet kan udvise ”pulsadfærd”, hvis de tilføres vandmiljøet. Disse pulsudledninger kan give anledning til forbigående, høje koncentrationer af pesticider i vandmiljøet, og det er i flere studier vist, at denne type eksponering kan resultere i større effekter end kontinuerte eksponeringer. Generelt kan det dog konstateres, at de toksiske effekter af pulseksponeringer kun i mindre grad er adresseret i den internationale litteratur. Dette skyldes sandsynligvis en kombination af, at pulseksponeringer er vanskelige at kvantificere som følge af deres pludselige og kortvarige natur, og at egnede testmetoder til belysning af pulseksponeringers virkning mangler

  I projektet udvikles og afprøves en metode (PulsM) til undersøgelse af toksiske effekter af pulseksponering under anvendelse af ferskvandskrebsdyret Daphnia magna. Metoden fokuserer på såvel korterevarende (immobilisering) som længerevarende effekter (reproduktion) som følge af simulerede pulsudledninger af pesticider. Princippet i testen er, at testorganismerne udsættes for høje eksponeringer af pesticider i kort tid (5-30 min), hvorefter dyrenes mobilitet observeres i 48 timer. De pulseksponerede dyr anvendes herefter i reproduktionstests, hvor krebsdyrenes afkom registreres over en 21-dages periode. Otte forskellige pesticider udvalgt efter virkemåde og relvans for danske forhold samt to referencestoffer vil blive testet.

  Kvantificering af effekter af tidsvarierende eksponering forventes at kunne reducere usikkerheden ved vurdering af de effekter pesticider kan afstedkomme i vandmiljøet. Til evaluering af anvendeligheden af pulseksponeringsdata vil testresultaterne samt selve den nye metodetilgang til vurdering af effekter af pulseksponering vil blive sammelignet med traditionelle vurderinger af enkeltstoffer under inddragelse af allerede eksisterende viden om maksimale stofkoncentrationer fundet ved danske moniteringsundersøgelser. Desuden vil et litteraturstudie blive gennemført med henblik på at klarlægge 1) den internationale eksiterende viden om pesticiders effekt ved pulspåvirkning af vandmiljøet, 2) muligheder for anvendelse af modeller til vurdering af pulsekponeringers effekt, 3) eventuelle internationale regulatoriske tiltag rettet mod vurdering af pulseksponeringer hovedsagelig i EU, USA og Canada.
  AcronymPestPulse
  StatusFinished
  Effective start/end date15/12/200331/03/2005

  Collaborative partners

  Funding

  • Miljøstyrelsen

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.