Pesticider & Grundvand 2.3 , Kinetics of pesticide degradation

  Project Details

  Description

  Kineticundersøgelser af pesticidnedbrydning I grundvand ved realistisk lave koncentrationer og med særlig vægt på undersøgelse af tærskelkoncentrationer og disses afhængighed af primære substrater. Endvidere undersøges adaptationsfænomener. De absolutte rater sammenlignes med rateestimater opnået I andre delprojekter ved feltforsøg/modellering.
  Acronym3
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/199731/12/1997

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.