Ozonation of swimming pool water

Project Details

Description

Designdata om ozons omsætningshastighed i et konkret svømmebassin.
Eksperimentel og teoretisk vidensoverførsel om ozonbehandling af vand.
Acronym949
StatusFinished
Effective start/end date01/11/200931/07/2010

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.