Overlevelse afindikatorbakterier og patogener i ledningsnet

Project Details

Description

1. Formål
Der er en lang række forhold og observationer i vandforsyningerne af forekomst af indikatororganismer i ledningsnet, som ikke kan forklares med den nuværende viden.
For at kunne optimere valg af materialer til ledningsnet, sikre og forbedre vandets mikrobiologiske kvalitet i distributionssystemerne og optimere strategier til ledningsnettets vedligeholdelse og renovering vil der blive undersøgt:
• overlevelsen af indikatororganismer og udvalgte patogener (sygdomsfremkaldende mikroorganismer) i drikkevandsrør
• betydningen af materialevalg (stål, plast) for overlevelsen
• styrende faktorer for disse bakteriers overlevelse, først og fremmest samspillet med rørenes biofilm i nye og brugte rør
• betydningen af arbejdsprocedurer ved udskiftning af rør i ledningsnet, fx sediment i bunden af ledningsnettet, indtrængen af boremudder eller jord
Det ansøgte projekt vil således under virkelighedsnære forhold give ny viden om forekomst af bakterier og overlevelsen af patogener i distributionsnet, og om hvorledes materialevalg og renoveringer indvirker på denne overlevelse. Desuden forventes projektet at bidrage til at forbedre de hygiejniske procedurer ved ledningsrenoveringer.
AcronymOIPL
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200728/02/2008

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.