Organisering af almen praksis : Social kapital og kvalitet

 • Ladeby, Klaes Rohde (Project Manager)
 • Kragstrup, Jakob (Contact Person)

  Project Details

  Description

  Forskningsprojektet ‘Organisering af almen praksis – social kapital og kvalitet’ fokusere på at skabe gode patientforløb for patienter med diabetes. Målet for projektet er at klarlægge om organiseringen af praksis har nogen indflydelse på behandling af kronikere. Gode patientforløb undersøges ved en samkøring af selekterede kvalitetsindikatorer fra Sentineldatabasen hos DAK-E IT.

  Dette projekt vil afdække betydningen af social kapital for behandlingen af kronikere i almen prak-sis i Danmark. Projektet er et samarbejde mellem forskningsenheden for almen praksis i Odense, DAK-E og Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby.

  Social kapital er den egenskab der sikrer, at medlemmer af en organisation e.g. en lægepraksis i fællesskab kan løse kerneopgaver i virksomheden. I praksis forudsætter det, at ledelse og medarbej-dere kan samarbejde, og at samarbejdet er baseret på en høj grad af tillid og retfærdighed. Det er de tre forhold, virksomheden skal sætte fokus på, hvis den vil opbygge en høj social kapital og løbende vedligeholde den.

  Tillid, retfærdighed og samarbejde er fundamentet i virksomhedens sociale kapital, og studier i dan-ske virksomheder har vist, at social kapital har en positiv indflydelse på både arbejdsmiljø, produk-tivitet og kvalitet. Det må derfor være afgørende, at almen praksis mere aktivt opbygger og vedlige-holder deres sociale kapital, og det klarlægges i nærværende projekt.

  Indledningsvist fokuserer projektet på diabetes som modelsygdom. Kvaliteten af behandlingen af diabetespatienter vurderes ud fra kvalitetsindikatorer udvalgt fra Sentineldatabasen. Resultaterne fra projektet skal generaliseres til faktorer der er vigtige i forhold til organisering af praksis i forhold til etableringen af gode patientforløb.

  Projektet er inddelt i tre faser.
  • Først klarlægges i fase 1 betydningen af praksis sociale kapital i relation til behandlingen af dia-betes udtrykt ved udvalgte kvalitetsindikatorer.
  • Fase 2 af projektet gennemføres ved en kvalitativ undersøgelse af praksis med høj social kapital og lav social kapital.
  • Fase 3 af projektet afrapportere på projektets resultater gennem publicering i populære og viden-skabelige tidsskrifter.

  Kontakten mellem kronikere og almen praksis forstås typisk som en serie af diskrete hændelser, hvor det enten er patienten eller lægen der initierer hændelsen. For at forstå hvorledes kronikerom-sorgen kan styrkes er det et interessant område at kigge på organisering af praksis, ligesom det er vigtigt at forstå hvordan disse hændelser opstår over tid.

  Vores mål med projektet er at forstå hvilke mekanismer i organiseringen af almen praksis der på-virker behandlingen af kronikere i almen praksis. Social kapital kan forstås som limen der binder aktørerne i en organisation sammen. Ved at forstå social kapital i almen praksis, og hvordan social kapital i almen praksis påvirker behandlingen af diabetes, er håbet at vi kan gå et skridt dybere, og forstå hvilke processer, samarbejdsformer og informations flow der har indflydelse på kvaliteten i behandlingen af kronikere i almen praksis. Forståelsen af patientforløb, informations flow, og pro-cesser i almen praksis gør os i stand til at analysere almen praksis som et behandlingssystem med det egets sæt af flows, aktører og support systemer.

  Resultaterne fra studiet kan bruges til at komme med anbefalinger til hvordan organiseringen af almen praksis kan forbedres for at forbedre kronikeromsorgen i almen praksis.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/02/200931/01/2012