Oprensning af bundsediment fra forurenede søer og damme

    Project Details

    Description

    Den mest effektive og langsigtede reetablering af eutrofierede søer og damme opnås ved fjernelse af bundsedimentet, som typisk indeholder store lagre af især fosfat. Denne løsning vil samtidig medføre en forbedring af de rekreative muligheder idet navigationsdybden øges. Ofte fravælges løsningen imidlertid, fordi det er vanskelligt at håndtere de store mængder sediment, der typisk også indeholder forhøjede koncentrationer af tungmetaller og især cadmium, og derfor skal deponeres i specialdepot.Projektet sigter imod at vise, at ED er en billig (konkurrencedygtig med deponering som eneste alternativ) og miljøvenlig måde at løse håndteringen af de store mængder sediment, som skal fjernes fra eutrofe søer og damme i forbindelse med systemets naturgenopretning
    StatusFinished
    Effective start/end date01/12/200901/12/2010