Nedbrydning af pesticider i grundvandsmagasiner og opskalering af nedbrydningsrater med fokus på "Processtudier af anaerob nedbrydning i grund-vandsmagasiner.

Project Details

Description

Forskningen gennemføres ved:
*Undersøgelser af redoxmiljøers betydning for nedbrydning af fremmedstoffer, herunder bestemmelse af specifikke nedbrydningsrater i de pågældende miljøer, incl. forsøg ved meget lave pesticidkoncentrationer.
*Kobling af nedbrydnings- og sorptionsundersøgel-ser, geokemisk karakterisering (udbredelse af aerobe, denitrificerede, Fe(III)/Mn(IV)reducerende, sulfatreducerende og methanogene zoner) og moniteringsdata (redox forhold og pesticidfund) for udvalgte grundvandsmagasiner.

Der arbejdes indenfor Tema 2: Nedbrydning af pesticider i grundvandsmagasiner og opskalering af nedbrydningsrater.
Forskningsprojektet hører under SMP96 og koordineres af Grundvandsgruppens styregruppe.
Acronym335
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200231/12/2004