NanoRiskClass •••• - et nyt risikoklassifikations system for nanomaterialer

Project Details

Description

I forbindelse med Miljøstyrelsens ønske om udarbejdelse af et “koncept som støtte til vurdering og kommunikation i forhold til virksomheders konkrete anvendelser af nanomaterialer” foreslår vi følgende:

1. Udarbejdelse af en kort oversigt og evaluering af eksisterende koncepter for risiko-rangordning for nye og … kemiske stoffer og nanomaterialer
2. Udvikling af et nyt koncept til screening og early-warning af konkrete anvendelser af nanomaterialer. Dette koncept, NanoRiskClass ••••, vil sætte virksomheder, myndigheder og rådgivere i stand til at klassificere, rangordne og kommunikere evt risici knyttet til anvendlelsen i fire kategorier (grøn (•), gul (•), rød (•), sort (•)) baseret på (i rækkefølge):
a.Potentialet for eksponering ved konkrete anvendelser for arbejdere, forbrugere og for miljøet gennem hele produktets livsforløb
b.De iboende egenskaber af nanomaterialet (fx. fysisk-kemiske egenskaber, toksicitet, nedbrydelighed og bioakkumulation)
c.Udarbejdelse af tre case studier baseret på konkrete anvendelser af nanomaterialer til illustration og validering af det foreslåede koncept
AcronymNanoRiskClass
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201001/07/2010

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.