Modellering, ikke-lineær Dynamik og irreversibel termodynamik (MIDIT)

Project Details

Description

MIDIT centret ved DTU udfører forskningsprojekter vedr. ikke-lineær dynmaik og anvendelser inden for et bredt fagspektrum. MIDIT formidler
i kraft af sin internationale synlighed gennem sit gæste- og samarbejdsprogram kontakten mellem forskere ved udenlandske Nonlinear Science centre og forskere ved DTU. Inden for de tre sidste tiår har naturvidenskaberne oplevet en revolutionerende ændring i sine fundamentale paradigmer. Mens den videnskabelige forskning indtil 1960'erne baserede sig på lineære modeller, motiveres forskningen nu ofte af ikke-lineære begreber i hvilke helheden er mere end summen af de enkelte dele. Fremkomsten af kvalitativt nye fænomener imødeses med spænding og interesse.
Det grundlæggende tema inden for moderne Nonlinear Science er
vekselvirkningen mellem kaos og koherente strukturer. Lavdimensionale
systemer af ikke-lineære sædvanlige differentialligninger, der tidligere betragtedes som kuriosa, vides nu at udvise den eksplosive opførsel, der fører til strange attractors i hvilke fasetrajektorierne vandrer rundt for altid. Ikke-lineære partielle differentialligninger, der tidligere blev ignoreret, fordi de blev anset for utilgængelige for
analytisk løsning, findes nu i stand til at generere solitære bølger
som vekselvirker som dynamiske helheder på højere beskrivelsesniveauer.
Disse nye paradimaer fører til bemærkelsesværdige fremskridt i vor
forståelse af en række observerbare fænomener i fysik, kemi og biologi.
I dansk regi bidrager MIDIT gennem sine forskningsprojekter til denne
udvikling. Ud fra teorien er metoder til konstruktive anvendelser i
natur- og ingeniørvidenskaberne blevet udviklet under benyttelse af
computerteknologien. Nøglebegreber i øvrigt er turbulens, kompleksitet,
lokalisering, kolllaps, selvorganisering og mønsterdannelse.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200031/12/2002

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.