Modellering af varmefrigivelse og emissioner fra dråbeforbrænding af multikomponentbrændstof i dieselmotorer

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date01/08/200406/01/2010

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.