Miljøvenlige, organiske solceller med kontrolleret nanostruktur, baseret på partikler i vandig dispersion

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy