MILjøeffektiv TEKnologi til videregående rensning af overløbsvand og spildevand

Project Details

Description

Formålet er at skaffe ny viden og demonstrere tre multifunktionsteknologier
til rensning af overløbsvand og videregående rensning
på rensningsanlæg, som hver især i ét anlæg kombinerer flere supplerende
rensefunktioner. Det er således målet, at kombinere konventionelle
renseteknologier (mikrosifiltrering, sandfiltrering og bundfældning)
med udvidede funktioner, hvorved teknologierne får større alsidighed i
forhold til bl.a. flowbelastning og mindre pladsbehov. Desuden er det
målet at undersøge hvilken betydning udvidelse af konventionelle renseteknologier
har på renseeffekt overfor hormonforstyrrende stoffer, patogene
bakterier og næringssalte.
Der er målet, at demonstrationsprojektet giver anledning til, at flere større
byer etablerer renseteknologi for at mindske belastningen på bynære
rekreative vandressourcer, herunder at:
• flere regnbetingede spildevandsaflastninger fra kloaksystemerne
renses inden det udledes
• videregående rensning på renseanlæg bliver mere udbredt og der
derfor udledes mindre mængder hormonforstyrrende stoffer, patogene
mikroorganismer og næringssalte
Med projektet kommer vi nærmere, at det rensede spildevand ikke blot
er et affaldsprodukt, der skal ledes væk, men nu kan indtænkes som en
positiv ressource i vore recipienter. F.eks. kan det rensede spildevand
ledes/pumpes til en recipient som en sund basisvandføring. Samtidig vil
det rensede spildevand ikke belaste badevandskvaliteten, som det ellers
er tilfældet ved udløb fra mange renseanlæg.
Konkret vil der i de tre demonstrations-cases opnås erfaringer med drift i
stor skala og blive belyst en sammenhæng mellem belastning/kapacitet
og resulterende renseeffektivitet. Ligesom det overordnede mål, med at
teknologierne skal give mest miljø for pengene, forfølges.
Det er valgt at gennemføre testprogrammet for de tre teknologier på to
sites (Renseanlæg Damhusåen og Egå Renseanlæg), der begge er repræsentative
for store bynære anlæg, der afleder vand til recipienter
med højt rekreativt potentiale.
Testresultaterne skal hjælpe forsyninger og miljømyndigheder til at identificere
tekniske, miljømæssige og økonomisk relevante teknologier, der
kan være med til at forbedre den kemiske og mikrobiologiske vandkvalitet
i de områder, der modtager renset spildevand og overløbsvand.
AcronymMILTEK
StatusFinished
Effective start/end date01/12/200801/12/2009