Methods for determining degradation of low pesticide concentrations in Danish aquifer environments

Project Details

Description

I Danmark stammer ca. 98% af drikkevandet fra grundvand. Gennem de sidste 10 år er der fundet mange indvindingsboringer, hvor råvandet indeholder pesticider eller nedbrydningsprodukter og for ti-den indeholder over 25% af de danske drikkevandsboringer i større eller mindre grad forskellige pesti-cidrester. Forekomsten af pesticider og nedbrydningsprodukter har krævet lukning af mange indvin-dingsboringer pga. overskridelse af EU grænseværdien på 0,1 g/l for pesticider i drikkevand. Generelt findes pesticidresterne i meget lave koncentrationer, hvilket påvirker den naturlige nedbrydning af dis-se stoffer i negativ retning, og der er i dag en særdeles mangelfuld viden omkring nedbrydningsrater for lave koncentrationer af pesticider i grundvandsmagasiner. Bestemmelse af realistiske nedbrydningsra-ter er centralt i forhold til regulering, risikovurdering og modellering af pesticiders skæbne i de danske grundvandsmagasiner, fordi selv en meget lille nedbrydningsrate kan betyde, at pesticiderne omsættes før de når dybereliggende magasiner, hvorfra mange større vandværker i dag indvinder grundvand. In-gen standardiserede metoder til bestemmelse af nedbrydningsrater for lave koncentrationer af pesticider i grundvandsmagasiner er i dag tilgængelige. Nedbrydningsrater ekstrapoleres derfor ofte med data op-nået med urealistisk høje pesticidkoncentrationer i prøver udtaget fra overfladejord, hvor den biologi-ske omsætning er af en anden karakter end den, der finder sted i oligotrofe grundvandsmiljøer. I grund-vandsmagasinerne er styrende faktorer som f.eks. indhold af organisk stof, temperatur og mikrobiel ak-tivitet meget lavere end i rodzonejord.

Dette projekt vil sammenligne metoder udviklet i forskellige forskningslaboratorier til bestemmelse af nedbrydningsrater for lave pesticidkoncentrationer under realistiske grundvandsforhold. Sammenlig-ningen af disse metoder har til formål at afklare, hvilke parametre der er centrale i forhold til eksperi-mental bestemmelse af sådanne nedbrydningsrater i grundvandssedimenter. Der vil dernæst blive gen-nemført en række undersøgelser af danske sedimenter i laboratoriet under realistiske forhold, hvor se-dimenterne udtages fra repræsentative danske grundvandsmagasiner. Projektet vil ud fra laboratoriefor-søgene udvikle et koncept for bestemmelse af nedbrydningsrater for realistiske pesticidkoncentrationer i dansk grundvand, hvor der undersøges en række forskellige pesticider og nedbrydningsprodukter med forskellige egenskaber. Projektet vil derfor medvirke til at afklare, hvor stor den fremtidige påvirkning af den danske drikkevandsforsyning er i de betydende grundvandsmagasiner, hvorfra vandværkerne i dag indvinder grundvand.
Acronym763
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200830/11/2010

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.