Managing flow equalised storm- and wastewater

Project Details

Description

Hverdagsaktiviteter som transport, boligopvarmning, bilvask, brug af medicin og rengøring resulterer i
udledning af miljøfremmede stoffer til vandmiljøet gennem regnvand og husholdningsspildevand. Det
samme gør sig gældende for byggematerialer, bygninger og elektroniske produkter, der tilsvarende
ved brug og bortskaffelse kan resultere i udledning af miljøfremmede stoffer. I tilfælde af kraftig regn,
kan kombinerede husholdningsspildevandsoverløb til rekreative vandmiljøer undgås? Således at
idrætsudøvere ikke udsættes for bakterier og miljøfremmede stoffer, som det eks. skete ved et
sportsstævne i sommeren 2010 og for at urbane aktiviteter ikke er med til at ødelægge vores
vandmiljø. Formålet med dette projekt er at undersøge udvalgte miljøfremmede stoffers binding til
partikler som bæres med regnvand og spildevand og derfor bliver transporteret fra det urbane miljø til
vandmiljøet. Det vil blive undersøgt om forlænget opholdstid i regnvandsbassiner, der tillader partikler
at falde til bunds, er en tilstrækkelig og anvendelig renseteknologi, således at det rensede vand uden
risiko kan udledes til vandmiljøet. Når detaljeret viden om miljøfremmede stoffers binding til partikler
og viden om partiklernes evne til at bundfældes er opnået, kan denne viden medvirke til at forbedre
matematiske modeller for regnvandsbassiner. Disse modeller bruges til at beregne opholdstid og
størrelse af regnvandsbassiner, hvorfor sådanne krav kan tages med i designfasen af
regnvandsbassiner.
10.
AcronymMagiqStorm
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201131/08/2014

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.