Madkompetence og kostindtag -nøglen til sundhed og trivsel blandt børn og unge?

  • Ravn-Haren, Gitte (PI)
  • Grønborg, Ida Marie (Project Participant)
  • Thorsen, Anne Vibeke (CoPI)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Veterinary Science and Veterinary Medicine