Project Details

Description

Danske måltidsproducenter efterspørger et brugervenligt værktøj, der kan give dem mulighed for at fastlægge en sikker holdbarhedsperiode for et givent produkt og desuden kan dokumentere holdbarheden i forhold til Listeria over for myndighederne. Der er på nuværende tidspunkt stor viden, blandt andet fra DMRI og DTU, om Listerias vækst i forskellige spiseklare kød- og fiskeprodukter. Denne viden kræver imidlertid en ekspertindsigt, som små og mellemstore virksomheder sjældent besidder. Projektets ide er derfor at udarbejde et digitalt værktøj, der omsætter den eksisterende viden til et lettilgængeligt beslutningsredskab, som måltidproducenter er i stand til at bruge uden at skulle inddrage en ekspert. For at optimere holdbarhedsbestemmelsen, så den er relevant for andet end kød- og fiskeprodukter, er der brug for at supplere den eksisterende viden med ny viden. Dette kræver en række laboratorieforsøg, der har til formål bevidst at smitte relevante produkter med Listeria og undersøge Listerias vækstmulighed for dermed at validere holdbarheden.
Short titleL-star
StatusFinished
Effective start/end date01/07/201831/12/2018

Collaborative partners

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.