LEAN uden stress : Udvikling af et bæredygtigt produktionsprincip

 • Møller, Niels (Project Manager)
 • Edwards, Kasper (Project Participant)
 • Jensen, Per Langaa (Project Participant)
 • Jacobsen, Peter (Project Participant)
 • Bramming, Pia (Project Participant)
 • Pejtersen, Jan (Project Participant)
 • Hasle, Peter (Project Participant)
 • Bojesen, Anders (Project Participant)
 • Nielsen, Jacob S. (Project Participant)
 • Nielsen, Anders Paaruo (Project Participant)
 • Matthiesen, Rikke (Project Participant)
 • Johansen, John (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Litteraturen om lean og arbejdsmiljø viser at lean potentielt kan føre til et bedre arbejdsmiljø, men dette er langt fra altid tilfældet, specielt i tayloriserede produktionsprocesser. Her ses ofte et pres på det psykiske arbejdsmiljø på grund af intensivering af arbejdet. Samtidig har mange virksomheder vanskeligt ved at opnå det engagement blandt medarbejderne som er nødvendigt for at opfylde slutmålet med lean – at eta¬blere kontinuerlige forbedringer og blivende produktivitetsstigninger.

  Det er derfor dette projekts formål at finde ud af hvordan man kan arbejde med lean, så der ud over en økonomisk forbedring af produktionen også udvikles et godt psykisk arbejdsmiljø. For at opfylde dette formål vil projektet gennemføre intervention i ni virksomheder, hvor der udvikles en implementeringspro-ces med henblik på optimering af både lean og arbejdsmiljøresultater, bl.a. gennem mere omfattende ind-dragelse af medarbejderne. Udgangspunktet for interventionen bliver en analyse af ”best practice” i en dansk og international sammenhæng. Resultaterne af denne analyse formuleres i en række implemente-ringsprincipper som skrives ind i en ”lean-drejebog” med integration af et godt psykisk arbejdsmiljø. In-terventionen indledes med en workshop for de deltagende virksomheder, hvor drejebogen præsenteres. I hver virksomhed gennemføres en baselineundersøgelse af nøgletal i produktionen og af det psykiske ar-bejdsmiljø. Herefter implementerer virksomheden med udgangspunkt i ”drejebogen” lean med integration af psykisk arbejdsmiljø. Det sker i samarbejde med forskerne og eventuelle interne eller eksterne konsu-lenter som virksomheden måtte inddrage. Under interventionen fungerer forskerne som coaches for nøgle-aktørerne og indsamler procesdata gennem observationer, interview og skriftligt materiale. Efter afslut-ning af interventionen gennemføres en effektmåling, hvor der måles på de samme produktionsnøgletal og det psykiske arbejdsmiljø som ved interventionens start. Desuden gennemføres kvalitative interview med nøgleaktører for at opnå viden om de barrierer som har vist sig undervejs, betydningen af virksomhedens kontekst og kerneopgave samt om resultaternes bæredygtighed på længere sigt.

  Der udarbejdes en særlig virksomhedsrapport til hver deltagende virksomhed som præsenteres på et feed-back-seminar. Resultaterne herfra inddrages i det videre analysearbejde. Derefter gennemføres den tvær-gående analyse, hvor virksomhederne sammenlignes med henblik på at finde frem de parametre som er afgørende for at opnå en succesfuld lean-implementering, hvor også arbejdsmiljøet forbedres - herunder hvordan lean kan tilpasses til forskellige kerneopgaver og kontekstsituationer. I denne analyse inddrages erfaringer fra tilsvarende parallelle projekter i Sverige og Norge.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/10/200630/09/2009