Kvantificering af miljøeffekter fra RGA.

  Project Details

  Description

  Projektet forventes at beskæftige sig med stabiliseret, deponeret RGA og en til to genanvendelsesteknologier. De faktiske teknologier udvælges af styringsgruppen, idet relevans og tilgængelighed af relevante prøveemner er afgørende. Selve værktøjet,dvs. en sammenhængende procedure for sammenstilling af data, laboratorie-testning samt modellering er projektets hovedformål, men værdien heraf øges ved at basere sig på relevante RGA-teknologier.
  Acronym432
  StatusFinished
  Effective start/end date01/10/200430/09/2007

  Collaborative partners

  Funding

  • Sam.arb.aftaler - Amter og kommuner

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.