KOMBI-cultivation: Integrated aquaculture of fish, seaweed, and mussels for feed and food

  Project Details

  Description

  Projektets grundidé er at muliggøre en femdobling af havbrugsproduktionen i Danmark og sikre erhvervets internationale konkurrencedygtighed uden at belaste vandmiljøet med kvælstof (N), samtidig med at der udvikles et forretningsområde baseret på produktion af tang til konsum og muslinger til foder.
  AcronymKOMBI-cultivation
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/201231/03/2015

  Funding

  • Unknown

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.