KOMBI-cultivation: Integrated aquaculture of fish, seaweed, and mussels for feed and food

Project Details

Description

Projektets grundidé er at muliggøre en femdobling af havbrugsproduktionen i Danmark og sikre erhvervets internationale konkurrencedygtighed uden at belaste vandmiljøet med kvælstof (N), samtidig med at der udvikles et forretningsområde baseret på produktion af tang til konsum og muslinger til foder.
AcronymKOMBI-cultivation
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201231/03/2015

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.