Klimadata

Project Details

Description

I proiektet kortlægger DTU Management og DMI den nuværende brug af klimadata og tjenester for at forsøge at forbedre sektorernes brug af data fremover. Et meget vigtigt aspekt er at bestemme, hvilke dataprodukter, DMI skal udvikle i forhold til sektorernes behov, og hvordan man optimerer tilpasningen til klimaændringer ved hjælp af DMI’s data. Projektet inkluderer også et case hvor data benyttes til stormflods-kortlægning.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/202031/12/2020

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.