Klassificeringsforslag for miljøfare på baggrund af QSAR beregninger sammenlignet med klassificering baseret på data

Project Details

Description

Forbedring af QSAR-modellen (algetest)
Acronym329
StatusFinished
Effective start/end date15/07/200207/12/2002

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.