Kjærgård grube 3-6.

Project Details

Description

I forbindelse med risikovurdering af udvaskningen fra gruberne til havmiljøet, foreslås det derfor, at supplere de øvrige undersøgelser med udførelse af økotoksikologiske tests, således at risikovurderingen også inkluderer en effektvurdering baseret direkte på målinger af grundvandprøvernes toksicitet overfor marine organismer. De første erfaringer fra det igangværende arbejde i Kærgård Plantage viser, at de mest følsomme organismer er marine alger og krebsdyr. Det foreslås derfor, at der fra hver af gruberne 3-6 udtages én vandprøve, som undersøges i tests med alger og krebsdyr. For en nærmere beskrivelse af metoderne henvises til bilag toX.

Resultaterne af de udførte tests vil blive sammenlignet med resultater fra det igangværende projekt til vurdering af oprensningsmetoder i Kærgård Plantage og med tidligere udførte økotoksikologiske undersøgelser af prøver fra Kærgård Plantage-området afrapporteret bl.a. i Delrapport 9 til ”Arbejdsgruppen for Kjærgård Plantage” i 2006. Resultaterne af testene vil sammen med resultaterne af de kemiske analyser tillige indgå i risikovurderingen af afstrømningen fra gruberne til Vesterhavet.
AcronymTox3-6KP
StatusFinished
Effective start/end date01/11/201031/03/2011