Innovationskonsortiet: Byer i Vandbalance

Project Details

Description

Konsortiets formål er at forbedre danske byers vandbalance og at styrke danske virksomheders
position på det internationale marked for klimatilpasning og bæredygtig forvaltning af
ferskvandsressourcen, ved
1. at udvikle et koncept for urbane vandsystemer (drikkevand, spildevand, naturlige vandelementer),
der opererer på deloplandsniveau, og som imødekommer den universelle ideal-situation
karakteriseret i Figur 1, for hvilken det gælder
a. at byen ikke overudnytter sit hydrologiske opland,
b. at byen ikke belaster det omgivende miljø med miljøskadelige stoffer, samt
Figur 1: Når den aktuelle danske dagsorden (venstre cirkel) sammenholdes med den dominerende globale dagsorden (højre
cirkel) for urban vandhåndtering, ses der at være et skalamæssigt stort spænd i udfordringernes omfang, men et interessant
sammenfald hvad angår temaer. Dette kan udnyttes til at definere en række fælles målsætninger under overskriften byer i
vandbalance, repræsenterende værdiskabelser af relevans på begge skalaer og for både danske og udenlandske markeder.
c. at byen etablerer en stærk grøn struktur i og omkring byen til håndtering af vandkredsløbet, dæmpning af klimaforandringer, understøttelse af biodiversitet, og som element i byboernes velbefindende
2. at efterprøve tilhørende systemteknologier i fysiske 1:1 anlæg for følgende udvalgte aspekter
AcronymByer i Vandbalance
StatusFinished
Effective start/end date10/12/201031/12/2014