Innovation network for environmental Technology (Innovationsnetværk på miljøteknologi)

    Project Details

    Description

    Innovationsnetværket for Miljøteknologi skal være det oplagte forum for netværkets medlemmer og cleantech-branchen, når den tager initiativ til at igangsætte teknologi- og udviklingsprojekter der kræver supplerende, tværgående kompetencer og nye samarbejdspartnere, uanset om medlemmernes forretningsområde og kernekompetencer primært er på luft-, vand-, jord- eller affaldsområdet.
    Acronym1113
    StatusFinished
    Effective start/end date01/07/201001/07/2014

    Funding

    • Unknown

    Fingerprint

    Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.