In-process quality assurance of micro components

  Project Details

  Description

  Der skal udvikles måleprincipper og målemetoder til in-process kvalitetskontrol af mikrokomponenter. Måleprincipperne skal kunne håndtere 2½D og 3D mikrokomponenter og den forventede nøjagtighed skal ligge i størrelsesordenen 3 - 5 μm. Der vil primært blive arbejdet med optiske løsninger, men integration af mekaniske og optiske løsninger kan blive nødvendige for at opnå den fornødne nøjagtighed i 3D. Der vil blive fokuseret på etablering af sporbarhed i kvalitetsstyringen.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/09/200401/08/2007

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.